Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53236
Title: Phân tích ảnh hưởng của nhận thức về trách nhiệm xã hội đến ý định mua của người tiêu dùng tại một số siêu thị tại Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Liên Hương
Lê, Huyền Trang
Keywords: Nhận thức về trách nhiệm xã hội
Siêu thị Hà Nội
Thị hiếu tiêu dùng
Ý định mua
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.77-87
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, người tiêu dùng có hiểu biết về các hoạt động trách nhiệm xã hội của các siêu thị, họ thừa nhận rằng các hoạt động trách nhiệm xã hội góp phần nâng cao danh tiếng siêu thị và niềm tin của họ đối với thương hiệu, từ đó ảnh hưởng đến ý định mua hàng của họ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các biến số trong bốn khía cạnh trách nhiệm xã hội của Carrol có mức ảnh hưởng khác nhau tới ý định mua của người tiêu dùng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53236
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.