Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53376
Title: Triển khai kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2005: 5 năm nhìn lại
Authors: Hoàng, Oanh
Lê, Thùy Linh
Keywords: Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN
Cộng đồng ASEAN 2025
Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2025
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.163-186
Abstract: Năm 2020 là năm đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên cả ba trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - xã hội. Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, sẽ phối hợp với Ban thư ký ASEAN triển khai quá trình đánh giá giữa kỳ này trên cả ba trụ cột trong đó Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. Bài viết đem lại cải nhìn khái quát về Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (KHTT APSC 2025), đánh giá quá trình triển khai, kết quả đạt được, những thành tựu và thách thức mà ASEAN phải đối mặt khi triển khai KHTT APSC trên cơ sở bốn mục tiêu mà KHTT đã đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53376
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.