Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53423
Title: Thuế thu nhập doanh nghiệp định hướng hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Phạm, Đức Anh
Đặng, Thu Thủy
Keywords: Cải cách thuế
Hội nhập kinh tế quốc tế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.41-51
Abstract: Số thu thuế thu nhập doanh nghiệp những năm qua chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách do chính sách quản lý thuế phần nào đã phát huy tác dụng trong việc cải thiện thiện môi trường đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, khung chính sách hiện hành đã nảy sinh những vấn đề mới xuất phát từ bối cảnh hội nhập đầy cạnh tranh. Nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa cũng như tăng cường thu hút FDI, việc sửa đổi bổ sung chính sách thuế thu nhập là hết sức cần thiết. Bài viết này phân tích đặc trưng của mô hình chính sách thuế định hướng hội nhập, làm rõ những bất cập trong chính sách thuế thu nhập hiện hành của Việt Nam, từ đó đưa ra định hướng cải cách thuế tới năm 2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53423
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.