Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53620
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kế toán tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
Authors: Trần, Nguyễn Thị Yến
Vũ, Ngọc Huyên
Keywords: Chất lượng công tác kế toán
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Sở lao động
Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.61-64
Abstract: Ngày 10-10-2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Với sự ra đời của Thông tư 107/2017/TT-BTC, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Việt Nam dần tiếp cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế. Nhóm tác giả đã nghiên cứu tình hình triển khai Thông tư 107 tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình. Từ đó, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tại các đơn vị này nói riêng và các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành lao động thương binh xã hội nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53620
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
943.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.