Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53636
Nhan đề: Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán nội bộ tại đơn vị thuộc khu vực công và hàm ý chính sách cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập
Tác giả: Bùi, Quang Hùng
Mai, Thị Hoàng Minh
Từ khoá: Kiểm toán nội bộ
Đơn vị sự nghiệp
Giáo dục công lập
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.8-10,17
Tóm tắt: Kiểm toán nội bộ đã trở thành một cơ chế kiểm soát không thể thiếu trong cả khu vực công lẫn khu vục tư nhân. Qua việc tìm hiểu về các công trình nghiên cứu về KTNB tại một số quốc gia trên thế giới, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống KTNB phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (GDCL) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53636
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
945.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.