Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53674
Title: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Đào, Thị Hương
Nguyễn, Minh Huệ
Keywords: Phát triển du lịch cộng đồng
Vùng chè đặc sản Tân Cương
Thái Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.77-80
Abstract: Thông qua ma trận SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), bài viết đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc phát triển du lịch cộng đồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái Nguyên (phạm vi nghiên cứu gồm 3 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu). Từ đó, đề xuất một số giải pháp chiến lược nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với vùng chè đặc sản Tân Cương trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53674
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.