Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53675
Title: Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Xuân Dũng
Keywords: Văn hóa truyền thống
Nhân lực
Phát triển nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 01 .- Tr.36-42
Abstract: Trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng và toàn diện như hiện nay, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm cả việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Thực tiễn cho thấy, phát triển bền vững phải gắn liền với cơ chế tạo dựng các nguồn lực cho sự phát triển, đặc biệt là nguồn nhân lực. Cơ chế của sự phát triển xã hội chỉ hoạt động hữu hiệu khi nó kết hợp được yếu tố bên trong với yếu tố bên ngoài, phải do con người và vì con người. Trong bài viết này, tác giả làm rõ vai trò của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53675
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.