Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53720
Title: Phương thức quản lý đất đô thị - Khía cạnh nghiên cứu các giá trị và công cụ quản lý từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Phan, Hải Hồ
Keywords: Phương thức quản lý đất đô thị
Nghiên cứu các giá trị và công cụ quản lý
TP. Hồ Chí Mình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.7-12
Abstract: Trong phạm vi của bài viết này, tác giả bàn luận về các khía cạnh của giá trị pháp lý đất đô thị (trạng thái và bản chất của thay đối mục đích sử dụng đất trong pháp luật đất đai...); giá trị kinh tế đất (khi bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng, đầu tư...); quyền sử dụng đất có giá trị và công cụ quản lý đất đô thị được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai và các chính sách, kế hoạch về sử dụng đất đô thị. Các nội dung luận bàn này được minh chứng từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh, qua đó làm rõ hơn các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn quản lý đô thị hiện nay của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53720
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.