Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53721
Nhan đề: Kế toán quản trị khu vực công Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng 4.0
Tác giả: Bùi, Quang Hùng
Mai, Thị Hoàng Minh
Từ khoá: Kế toán quản trị
Khu vực công
Cách mạng 4.0
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.6-8,30
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích tổng hợp các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài, bài viết nhằm khái quát hóa một ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với công tác kế toán quản trị tại các tổ chức thuộc khu vực công Việt Nam. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp cho việc triển khai công tác kế toán quản trị tại khu vực công của Việt Nam một cách hiệu quả trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53721
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.