Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53739
Title: Motif Folklore trong sáng tác của F.Kafka và H.Murakami
Authors: Nguyễn, Thị Mai Liên
Lương, Hải Vân
Keywords: Mmotif
Folklore
F.Kafka
H.Murakami
Văn học so sánh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.101-111
Abstract: Bài viết này không nhằm mục đích chứng minh H. Murakami đã chịu ảnh hưởng của F. Kafka, mà trên cơ sở xác định một số motif folklore cơ bản được tái sinh mới mẻ trong tiểu thuyết F. Kafka và Murakami như motif hành trình tới xứ sở khác, ngược đãi tàn nhẫn, hóa thân..., phân tích giá trị của chúng trong việc biểu đạt tư tưởng chủ đạo về con người, xã hội, cuộc đời... trong sáng tác của hai nhà văn, từ đó gợi mở con đường tiếp cận so sánh hai nhà văn từ folklore.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53739
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.