Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53746
Title: Nghệ thuật lựa chọn thể loại và sử dụng ngôn ngữ trong Ngọa Du Sào thi tập của Nguyễn Thông
Authors: Nguyễn, Ngọc Phú
Keywords: Thể loại
Nguyễn Thông
Ngọa Du Sào thi tập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 03 .- Tr.36-43
Abstract: Nguyễn Thông là một trong những nhà thơ tiêu biểu ở Nam Bộ giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX. Tập thơ Ngọa Du Sào thi tập của ông có giá trị to lớn trong việc phản ánh tinh thần dân tộc chống xâm lược và tư tưởng thỏa hiệp, đầu hàng; đồng thời thế hiện hình tượng con người luôn giữ khí tiết và tận trung với dân với nước thông qua nghệ thuật lựa chọn thể loại, cách sử dụng ngôn ngữ giàu tính biểu cảm và bộc lộ những ân tình đối với đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53746
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.