Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53750
Title: Tiếp nhận thi pháp học Nga ở Việt Nam
Authors: Trần, Đình Sử
Keywords: Thi pháp học Nga
Thi pháp học lịch sử
Thi pháp học ở Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 03 .- Tr.9-18
Abstract: Bài viết đa cho biết Trần Đình Sử tiếp xúc với những công trình thi pháp học Nga nào, bối cảnh lịch sử Việt Nam thế nào khiến ông hứng thú với thi pháp học. Ông đã hiểu thế nào về thi pháp học, và đã thực hành nghiên cứu thi pháp học ở Việt Nam ra sao, có những công trình nào và đã gây ảnh hưởng thế nào ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53750
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.