Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53771
Title: Điều kiện công nhận hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm hình thức
Authors: Hoàng, Thị Hải Yến
Hồ, Thị Hải
Keywords: Công nhận hiệu lực
Điều kiện
Hợp đồng chuyển nhượng
Quyền sử dụng đất
Vi phạm hình thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.1-9
Abstract: Đối với hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) là một trong những hợp đồng dân sự thông dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, BLDS 2015 quy định hợp đồng phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực và việc chuyển QSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Tương tự các giao dịch dân sự (GDDS) vi phạm hình thức khác, HĐCN QSDĐ vi phạm quy định hình thức đã nêu thì vô hiệu, tuy nhiên quy định của pháp luật hiện hành đối với điều kiện có hiệu lực về hình thức của HĐCN QSDĐ còn chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu thiếu thống nhất, đặt ra vấn đề cần làm rõ trường hợp HĐCN QSDĐ vi phạm điều kiện hình thức có được áp dụng Điều 129 BLDS 2015 không? Nếu có, điều kiện để công nhận một HĐCN QSDĐ vi phạm điều kiện có hiệu lực về hình thức do một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ là gì? Trong phạm vi bài viết này sẽ tập trung làm rõ các câu hỏi đặt ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53771
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.