Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53773
Title: Các nguyên tắc về bảo hộ đối với nhà đầu tư nước ngoài trong pháp luật đầu tư quốc tế, thực tiễn và một số kiến nghị cho Việt Nam
Authors: Trần, Thăng Long
Keywords: Bảo hộ
Pháp luật
Nước ngoài
Nhà đầu tư
Đầu tư quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 12 .- Tr.34-43,47
Abstract: Bài viết làm rõ những nguyên tắc về bảo hộ đối với nhà đầu tư nước ngoài trong pháp luật đầu tư quốc tế, thực tiễn và một số kiến nghị cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53773
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
68.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.