Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53819
Title: Môi trường chính trị tác động đến quản lý nhà nước
Authors: Nguyễn, Quốc Sửu
Keywords: Môi trường chính trị
Quản lý nhà nước
Tác động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.40-42
Abstract: Lịch sử thế giới chứng kiến quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng. Quá trình này trong mỗi giai đoạn lại có một tốc độ khác nhau và tăng theo bước tiến của nhân loại. Dù vậy, đặt trong tương quan với hoạt động quản lý Nhà nước (QLNN), việc phân chia này có thể tạo lập những phạm vi cần thiết để nhận rõ những yếu tố quan trọng của môi trường chính trị (MTCT) trong nước và quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53819
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.