Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53820
Title: Để tổ chức thành công đại hội
Authors: Mạnh Đức
Keywords: Đại hội
Thành công
Tổ chức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.32-34
Abstract: Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị để các đảng viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nâng cao trách nhiệm đảng viên, từ đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nghị quyết của Đảng cũng như chấp hành pháp luật của Nhà nước. Đến nay, nhiều chi bộ và đảng bộ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Để đạt được kết quả này nhờ vào sự chủ động của cấp ủy, điều hành của đoàn chủ tịch quyết định không khí của đại hội, xác định rõ chủ trương lãnh đạo của nhiệm kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53820
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.