Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53826
Title: Kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Hòa Bình
Authors: Phan, Nam
Keywords: Chất lượng
Hòa Bình
Nâng cao
Kinh nghiệm
Sinh hoạt chi bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.20-22,28
Abstract: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU ngày 02-06/2014 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình đánh giá: Chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) có nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ sinh hoạt được duy trì nền nếp. Tính lãnh đạo, giáo dục, tinh thần tự phê bình và phê bình trong SHCB ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng… Đó là kết quả của một quá trình nỗ lực của các cấp ủy đảng tỉnh Hòa Bình khi tiến hành một loạt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53826
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.