Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53866
Title: Mô hình tự chủ Đại học tại Vương Quốc Anh: Nghiên cứu trường hợp của Đại học Cambridge
Authors: Lê, Thị Ngọc Lan
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Trần, Thị Ngân
Keywords: Mô hình quản trị giáo dục đại học
Vương quốc Anh
Tự chủ đại học
Đại học Cambridge
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 121(182) .-Tr.206-213
Abstract: Tự chủ là yêu cầu hàng đầu trong quá trình đổi mới giáo dục đại học (GDĐH) trên toàn thế giới, là công cụ thúc đẩy giáo dục phát huy vai trò và sứ mệnh của nó với sự phát triển của quốc gia. Không nằm ngoài quy luật tự chủ hóa, Việt Nam cần học hỏi từ những quốc gia có hệ thống giáo dục tự chủ phát triển trên thế giới để từ đó đưa ra những chính sách giáo dục phù hợp với thực tiễn khách quan và hội nhập quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53866
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.