Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54471
Title: Đa hình gen prolactin liên quan tính trạng sản xuất trứng ở giống gà Liên Minh
Authors: Trần, Thị Bình Nguyên
Nguyễn, Hữu Đức
Nguyễn, Thị Diệu Thúy
Keywords: Da hình gen
Gà Liên Minh
Gen PRL
PCR-RPLP
Tinh trùng sản xuất trứng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.259-266
Abstract: Gà Liên Minh là giống gà bản địa, mang nhiều đặc tính quý, thịt thơm ngon và gắn liền với sự phát triển kinh tế của người dân thôn Liên Minh, xã Trân Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Mục đích của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa đa hình nucleotide (SNP) gen Prolactln (PRL), ứng cử gen liên quan với tính trạng sản xuất trúng ở gà Liên Minh. Các chỉ tiêu được theo dõi trên 90 gà mái Liên Minh, theo hình thức cá thế, bao gồm: ngày bắt đầu đẻ trứng, số lượng trứng, khối lượng quả trứng đầu tiên, khối lượng trứng trung bình và chỉ số hình dạng trứng trung bình. DNA tổng số được tách chiết từ 90 mẫu máu và phân tích đa hình nucleotide bằng phương pháp PCR-RPLP. Đột biến chèn/ xóa 24 bp thuộc vùng điều khiển (PRL24) và đột biến thay thế nucleotide C2402T đầu 5’ gen PRL (PRLS) đã được xác định. Kết quả cho thấy vị trí đa hình PRL24 cho tần số ạtlele 1 (0,13) và allele D (0,87), tương ứng kiểu gen ID (0,27) vả DD (0,73); tại vị trí đa hình PRL5 cho tẩn số allcle c (0,21) và T (0,79), kiều gen CT (0,41) và TT (0,59). Mối liên quan giữa kiểu gen và tình trạng khối lượng trứng trung bình đã được tìm thấy ở mức ý nghĩa p < 0,05. Gà mang kiểu gen ID, CT thuộc PRL24 và PRL5 cho khối lượng trứng trung bình cao hơn, lần lượt là 47,57 ±3,11 (g) và 46,91 ds4,29 (g). Bên cạnh đó, gà mang kiểu gen ID, CT cũng cho các đặc điểm sản xuất trứng tốt hơn (số lượng trứng, khối lượng quả trứng đầu tiên). Kết quả nghiên cứu này gợi ý các kiểu gen/allelc có lợi nhằm hỗ trợ cái thiện khả năng sản xuất trứng trong quá trình chọn lọc và phát triển giống gà Liên Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54471
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.