Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54508
Title: Phát hiện các đột biến trên gen KatG liên quan đến tính kháng thuốc Isoniazid của một số vi khuẩn lao thu thập ở miền Trung và miền Nam Việt Nam
Authors: Nghiêm, Ngọc Minh
Nguyễn, Thị Hoài Thu
Keywords: Gen katG
Lsoniazid
Kháng đa thuốc
Vi khuẩn lao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.353-360
Abstract: Nhiễm vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis, MTB) là một trong những nhiễm trùng phổ biến nhất ở người. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hiện chỉ đạt 37% so bệnh nhân ước tính. Hiện nay, bệnh lao đang trở nên nghiêm trọng hơn với sự xuất hiện của nhiều chủng vi khuẩn lao với đặc trưng là kháng đa thuốc, lao kháng thuốc phổ rộng và lao đồng nhiễm IIIV/AIDS, Nhũng chúng vi khuẩn lao kháng izoniazit (INH) đồng thời cũng kháng với nhiều kháng sinh chống lao khác. Phương pháp sinh học phân tử cho phép chẩn đoán nhanh và chính xác các trường họp bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn lao kháng thuốc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng cặp mồi katG-F và ka/G-R đã được thiết kế nhằm khuếch đại đoạn gen katG có kích thước 684 bp ờ 7 chủng vi khuẩn lao thu thập tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch -Thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Trung ương Huế. Phân tích trình tự đoạn gen katG cho thấy xuất hiện đột biến tại codon 315 ở 5 mẫu, đó là đột biến thay thế 1 nucleotide (G thành C), dẫn đến amino acid tại codon 315 được biến dải từ Serine thành Threonine (S315T). ở mẫu DA5 đã xuất hiện thêm một đột biến mới tại codon 324, với amino acid là D324G. Mẫu DAI không thấy xuất hiện đột biến trên codon nào cửa đoạn gen katG nghiên cứu. Kêt quà này có ý nghĩa rất lớn trong việc thay đôi phác đõ điều trị và kiêm soát bệnh lao ở một nước có mức độ bệnh nhân lao cao như tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54508
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.