Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54798
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Đồng Tháp
Tác giả: Đặng, Thị Thu Liễu
Trần, Văn Thọ
Lê, Quang Minh
Từ khoá: Công tác thi đua
Khen thưởng
Đảm bảo chất lượng
Trường Đại học Đồng Tháp
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 10, Số 02 .- Tr.03-12
Tóm tắt: Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Đồng Tháp đã có nhiều cải tiến, tạo chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm của Nhà trường. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như việc tổ chức phong trào thi đua, việc bình xét thi đua, khen thưởng, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến,... chưa đáp ứng được hết các nguyện vọng của viên chức, người lao động trong Nhà trường. Việc phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, lập thành tích trong lao động và công tác; góp phần thúc đẩy Nhà trường phát triển.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54798
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.