Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55016
Title: Đánh giá đặc điểm nông sinh học và tính dục của một số dòng TGMS ngắn ngày
Authors: Nguyễn, Phụ Thanh
Nguyễn, Trí Hoàn
Hà, Văn Nhân
Keywords: Dòng TGMS
Lúa lai hai dòng
Ngưỡng nhiệt độ
Bất dục hạt phấn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 350 .- Tr.50-54
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá 5 dòng TGMS ngắn ngày phục vụ chọn tạo ra các tổ hợp lúa lai 2 dòng cực ngắn (≤ 100 ngày). Các dòng nay có ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục là 24,5°C, tỷ lệ bất dục hạt phấn 100%, tỉ lệ thò vòi nhụy cao 61,3 - 74,4%, thời gian từ gieo đến trổ 10% từ 65-68 ngày, chiều cao cây thấp 64,2-72,8 cm, kiểu hình đẹp, tiềm năng năng suất cao, có thể trở thành các dòng mẹ để sản xuất hạt lai F1.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55016
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.