Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55060
Nhan đề: Ứng dụng mô hình hồi quy Logit thứ bậc phân tích kết quả học môn tiếng Anh của sinh viên trường Đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Quyết
Lê, Thị Kim Thoa
Từ khoá: English learning outcomes
Applying ordered logit regression model
factors affecting english learning outcomes
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 444 .-Tr.48-54
Tóm tắt: The purpose of this article is to analyze the English learning outcomes of students of the non-public university in Ho Chi Minh City. The theoretical foundation is analyzed and synthesized from previous studies. The sample of 436 students was randomly selected using a quantitative analysis method and in which the ordered logit regression model was used as a data analysis tool. Research results indicate that English performance is influenced by factors such as gender, goal valuation, self-study, and attitudes toward the lecturer.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55060
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.