Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55168
Title: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở - Giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật dân chủ cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở
Giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật dân chủ
Cấp xã ở các tỉnh Tây Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 09 .- Tr.37-39
Abstract: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp các tỉnh Tây Bắc, chính quyền cấp xã đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị định số 29/1998/NĐ-CR Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 7/7/2003 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn và gần đây là Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55168
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.