Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55464
Title: Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI Phần 2 những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ 1945 đến đầu thế kỷ XXI (Tiếp theo)
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Sự kiện lớn về giao thông vận tải
Việt Nam
Thế kỷ XIX - thế kỷ XXI
1945 - thế kỷ XXI
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.54-57
Abstract: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneve năm 1954, hòa bình được lập lại tại miền Bắc. Để xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, Nhà nước ta chủ trương khôi phục lại các công trình giao thông để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế ở miền Bắc, chi viện cho tiền tuyến lớn ở miền Nam. Cùng với sự ra đời của Tổng cục Đường sắt Việt Nam, ngày 8 tháng 9 năm 1954, Bộ Giao thông vận tải đã ra nghị đình thành lập ''Ban Y tế công trường Trung ương''. Đây chính là tiền thân của Cục Y tế Giao thông vận tải sau này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55464
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.