Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55511
Title: Sắp xếp tổ chức bộ máy ở Quảng Bình
Authors: Phan, Nam
Keywords: Sắp xếp
Tổ chức
Bộ máy
Quảng Bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.19-20,28
Abstract: Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở bất kỳ địa phương, cơ quan, đơn vị nào cũng gặp những vướng mắc, khó khăn bởi liên quan đến lợi ích, việc bố trí cán bộ. Tuy vậy, bằng sự chỉ đạo quyết liệt, những biện pháp cụ thể, kế hoạch phù hợp, Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55511
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.