Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55516
Nhan đề: Khoa học tổ chức với công tác tổ chức – cán bộ của Đảng
Tác giả: Nguyễn, Minh Tuấn
Từ khoá: Tổ chức
Công tác
Khoa học
Cán bộ
Đảng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 03 .- Tr.32-34,47
Tóm tắt: Năm 1997, lần đầu tiên Đảng ta đã ban hành “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII), công tác cán bộ được chú trọng hơn nhưng khoa học tổ chức và những người làm công tác tổ chức vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, bài viết đề ra những phương hướng khoa học tổ chức với công tác tổ chức – cán bộ của Đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55516
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.