Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55598
Title: Quan niệm về con người mới tư tưởng của Fukuzawa Yukichi
Authors: Nguyễn, Minh Nguyên
Keywords: Fukuzawa Yukichi
Con người mới.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.44-51
Abstract: Trong bài viết này, tác giả tập trung luận giải quan niệm về con người mới của Fukuzawa Yukichi. Khác với con người trong quan niệm của Nho giáo, con người trong tư tưởng của Fukuzawa Yukichi là con người mới đáp ứng yêu cầu cấp bách của bối cảnh lịch sử Nhật Bản. Theo ông, con người mới cần phải có phẩm chất độc lập, sáng tạo; có khả năng diễn thuyết, tranh luận, biết ngoại ngữ và phẩm chất khiêm tốn, không được tự mãn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55598
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.