Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55608
Title: Quan điểm của C.Mác về "tha hóa" trong "bản thảo kinh tế - triết học năm 1844" và vấn đề giải tha hóa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hảo
Keywords: C.Mác
Sự tha hóa của lao động
Lao động bị tha hóa
Tha hóa và giải tha hóa ở Việt Nam.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.87-93
Abstract: Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 là tập hợp những bản thảo được C.Mác viết từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1844. Đây là kết quả những tìm tòi khoa học của C.Mác trên cơ sở nghiên cứu một cách có phê phán triết học cố điển Đức, kinh tế chính trị học Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Trong Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844, từ sự đánh giá và phê phán những hạn chế trong quan niệm của Hêghen và Phoiơbac về các vấn đề kinh tế, chính trị, con người, C.Mác đã phát triển quan niệm duy vật lịch sử về con người, phân tích hiện lượng tha hóa trong lao động và vấn đề giải phóng con người khỏi sự tha hóa đó. Đây là những vấn đề vẫn còn có giá trị sâu sắc đối với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55608
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.