Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55612
Nhan đề: Vấn đề phát triển ý thức xã hội trong công cuộc đổi mới theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng
Tác giả: Đào, Thị Minh Thảo
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Ý thức xã hội
Phát triển ý thức xã hội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.3-11
Tóm tắt: Bài viết góp phần làm rõ yêu cầu cấp bách và tính phức tạp của việc phát triển ý thức xã hội trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; khái quát lại những căn cứ lý luận của việc phát triển ý thức xã hội; tổng hợp và phân tích sự đổi mới, phát triển trong nhận thức, đề ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện vấn đề này của Đảng Cộng sản Việt Nam, ở Đại hội XII với quyết tâm “đấy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55612
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.53 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.