Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55614
Title: Cống hiến của C.Mác trong xây dựng, phát triển phép biện chứng duy vật
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: C.Mác
Phép biện chứng
Cống hiến
Phép biện chứng duy vật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.12-21
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, luận giải những cống hiến quan trọng và thiết thực của C.Mác trong việc xây dựng và phát triển phép biện chứng duy vật - linh hồn sống của chủ nghĩa Mác trên một số khía cạnh cơ bản: Kế thừa có phê phán phép biện chứng trong lịch sử, sáng tạo ra phép biện chứng duy vật; tìm ra sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng, giữa biện chứng khách quan và biện chứng chủ quan, giữa phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgíc biện chứng,... làm cho phép biện chứng duy vật trở thành một khoa học, Đồng thời, vận dụng sáng tạo, hiệu quả phép biện chứng duy vật vào khoa học kinh tế chính trị và thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55614
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.