Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55755
Title: Những tồn tại chủ yếu của các Trường Đại học Việt Nam nhìn từ kết quả kiểm định chất lượng giáo dục
Authors: Nguyễn, Quang Dong
Keywords: Đánh giá ngoài
Kiểm định chất lượng giáo dục
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Chương trình đào tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 255 .- Tr.70-80
Abstract: Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ hệ thống "Nhà nước kiểm soát” sang hệ thống “Nhà nước giám sát", Cùng với quá trình này, các trường đại học từng bước trở thành các trường đại học tự chủ. Tự chủ của các trường đại học gắn chặt với trách nhiệm giải trình. Cách thức, phương pháp thực hiện trách nhiệm giải trình là đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 5 năm 2018, cả nước có 117 trường đại học và học viện được kiểm chất lượng giáo dục. Bài viết này nhầm: (1) Khái quát lại kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; (2) Đưa ra 3 nhược điểm chung nhất của các trường đại học; (3) Đưa ra những tồn tại và nguyên nhân ở 19 tiêu chí có từ 20% - 78% các trường đại học chưa đạt ở các tiêu chí này; (4) Đề xuất một số kiến nghị về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các bên có liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55755
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.68.118


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.