Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55767
Title: Đổi mới thể chế quản lý tập đoàn kinh tế ở Việt Nam: Nhìn từ góc độ cấu trúc lại quản trị doanh nghiệp nhà nước
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Keywords: Đổi mới
Quản lý tập đoàn kinh tế ở Việt Nam
Nhìn từ góc độ cấu trúc lại
Quản trị doanh nghiệp nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Cộng sản;Số 144 .- Tr.19-25
Abstract: Chủ trương đổi mới thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt trong Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3-6-2017, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, hiện vẫn đang là vấn đề “nóng” ở Việt Nam, trong bối cảnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55767
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.