Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55769
Title: Một số vấn đề trong chuỗi cung ứng rau an toàn ở đô thị Việt Nam - Kết quả từ việc phân tích chuỗi giá trị rau tại Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Minh Hằng
Keywords: Đà Nẵng
Chuỗi cung ứng
Chuỗi giá tri
Phân tích chuỗi giá trị
Chuỗi giá trị rau an toàn
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 255 .- Tr.93-102
Abstract: Thực phẩm an toàn là nổi lo thường trực của mọi người dân Việt Nam. Những năm qua, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển chuổi cung ứng rau an toàn, nhưng kết quả còn khiêm tốn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng kĩ thuật phân tích chuỗi giá trị do Tổ chức Phát triền Quốc tế của Anh (DFID) công bố năm 2008 (Making Markets Work Belter for the Poor - M4P & DFID. 2008), để phân tích định tính và định lượng chuỗi cung ứng rau tại Đà Nẵng. Nghiên cứu đã mô tả được trạng thái chuỗi cung ứng rau ở Đà Nẵng; nhận diện và mô tả vai trò của các chủ thể trong chuỗi; nhận diện được thế yếu của nông hộ và vai trò quan trọng của hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trong chuỗi rau an toàn; phân tích định lượng giá trị mà chuỗi cung ứng rau đem lại cho mọi mắt xích và nhận diện được vấn đề cơ bản ngăn cản sự phát triển của chuỗi cung ứng rau an toàn, đó chính là giá trị mà các chủ thể nhận được trong chuỗi rau an toàn thấp hơn so với chuỗi rau thông thường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55769
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.91 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.