Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55887
Title: Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và mức sống hộ gia đình: Bằng chứng mới về cuộc điều tra khảo sát mức sống dân cư 2016
Authors: Trần, Quang Tuyến
Vũ, Văn Hưỡng
Keywords: Quản trị công cấp tỉnh
Mức sống hộ gia đình
PCI
Thu nhập
Đói nghèo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 249 .- Tr.2-10
Abstract: Bài viết đánh giá ảnh hưởng của chất lượng quản trị công cấp tỉnh tới mức sống hộ gia đình ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng vi mô với dữ liệu lấy từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 (PCI) và cuộc Khảo Sát Mức Sống Dân Cư (VHLSS) ở Việt Nam năm 2016. Bằng việc kết hợp dữ liệu cấp tỉnh và hộ gia đình, nghiên cứu đã lượng hóa tác động của chất lượng quản trị công của tỉnh tới mức sống dân cư được đo bằng thu nhập và đói nghèo với điều kiện có kiểm soát các đặc điểm của hộ gia đình và vùng miền. Bài viết đã cung cấp bằng chứng kinh tế lượng rằng chất lượng quản trị công cấp tỉnh có tác động tích cực tới thu nhập cũng như tăng khả năng thoát nghèo của các hộ gia đình ở Việt Nam. Phát hiện của bài viết cung cấp những hàm ý chính sách cho việc hoàn thiện hơn nữa chất lượng quản trị công cấp tỉnh ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55887
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
920.31 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.