Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56065
Title: Phân tích thống kê ý kiến của sinh viên Ngoại ngữ K44 Trường Đại học Cần Thơ về chủ đề và nội dung giáo trình Q-skills for success
Authors: PGS.TS. Võ, Văn Tài
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1: Tổng quan về Khoa Ngoại Ngữ, tổng quan về các ngành Ngôn Ngữ Anh, Biên Phiên dịch Tiếng Anh, Sư Phạm Tiếng Anh và việc khảo sát ý kiến sinh viên. Trong chương này trình bày phương pháp thu thập số liệu, tổng quan số liệu. Đưa ra những nhận định và đánh giá sơ bộ về bộ số liệu. Chương 2: Kiến thức thống kê sử dụng. Trong chương này luận văn trình bày về các thống kê mô tả cơ bản cũng như các mô hình như so sánh hai trung bình, phân tích phương sai, phân tích hiệp phương sai, phân tích nhân tố. Đây là chương kiến thức cơ sở cho chương sau. Chương 3: Kết quả phân tích số liệu. Trong chương này luận văn trình bày chi tiết phần thống kê mô tả trên phần mềm SPSS. Thực hiện kiểm định về mối liên hệ của giới tính với nội dung và chủ đề trong giáo trình Q-Skills For Success. Thực hiện phân tích phương sai đối với từng yếu tố liên quan đến sự ảnh hưởng đến sự tự tin khi sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp. Thực hiện phân tích hồi quy. Thực hiện phân tích nhân tố. Ở mỗi nội dung đều trình bày một cách rõ ràng thao tác trên SPSS cũng như đọc các kết quả xuất ra. Đưa ra nhận xét, nhằm nâng cao kết quả học tập và sự tự tin cho sinh viên.
Description: 92tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56065
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.