Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56127
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng của các hộ nông dân sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Trần, Văn Dũng
Keywords: Nông hộ dân sản xuất chè
Quyết định vay vốn
Nhân tố ảnh hưởng
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.25-27
Abstract: Dựa vào tổng quan tài liệu, nghiên cứu đã xác định được 2 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng của các hộ nông dân sản xuất chè đó là: (1) nhóm nhân tố thuộc về ngân hàng (tính hữu ích, dễ sử dụng, tính đổi mới, sự tin tưởng) và (2) nhóm nhân tố thuộc về các hộ sản xuất chè (tuổi, thu nhập, tài sản, giới tính, trình độ học vấn). Bài viết đã phát hiện ra sự phù hợp giữa hai nhóm nhân tố trên có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định vay vốn ngân hàng của các hộ nông dân. Thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA và kết quả của hàm hồi qui Probit thấy được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng của các hộ nông dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56127
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
923.06 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.