Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56317
Title: Một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Một số kinh nghiệm
Quá trình xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 519 .- Tr.86-87
Abstract: Chủ trương xây dựng nông thôn mới đang được thực hiện trên phạm vi cả nước và thu được rất nhiều thành tựu. Từ đó, khẳng định vai trò to lớn của kinh tế nông nghiệp - nông thôn với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉnh Thái Nguyên là một trong những nơi đi đầu trong việc thực hiện chủ trương này. Tổng kết những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên luôn được chú trọng để thực hiện chủ trương này trong các giai đoạn tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56317
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.