Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56469
Title: Nghiên cứu phát triển du lịch ở Thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Bùi, Dỵ Tình
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Thực trạng phát triển du lịch và những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, từ đó đưa ra giải pháp phát triển phù hợp với hiện tại phát triển của địa phương.
Description: 80 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56469
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.