Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56475
Title: Xây dựng mô hình quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Thu Lan
Bùi, Văn Hiển
Chu, Thị Hoài Thu
Keywords: Xây dựng mô hình quản lý
Sở hữu trí tuệ
Viện Hàn lâm KH&CN
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 12 .- Tr.33-35
Abstract: Để khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và bảo vệ tài sản trí tuệ (TSTT) của cá nhân, tổ chức, được sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ phát triển TSTT (Chương trình 68), Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã thực hiện Dự án "Xây dựng và vận hành tổ chức quản lý hoạt động SHTT trong Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam". Thông qua đó, Viện đã xây dựng được hệ thống tổ chức quản lý TSTT và chính sách quản lý hoạt động SHTT; nâng cao nhận thức của cán bộ nghiên cứu về vai trò của SHTT trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ.. Đặc biệt, mô hình quản lý TSTT của Viện đã chứng minh hiệu quả trong thực tế và rất phù hợp, mà các bộ/ngành khác có thể học hỏi, áp dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56475
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.