Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56496
Title: Trung Quốc: Phát triển và ứng dụng Internet kết nối vạn vật (IoT)
Authors: Bạch, Tân Sinh
Dương, Khánh Dương
Đặng, Thị Hoa
Keywords: Trung Quốc
Internet of Things (IoT)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.58-60
Abstract: Trung Quốc đã xây dựng nhiều chương trình để phát triển Internet kết nối vạn vật (IoT), trong đó có định hướng dẫn đầu về phát triển tiêu chuẩn IoT, là thành viên về tiêu chuẩn cảm biến Internet của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế, hình mẫu nhiều liên minh phát triển công nghệ, tiêu chuẩn IoT... Phát triển và ứng dụng IoT của Trung Quốc là một tham khảo hữu ích đối với Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56496
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.