Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56544
Title: Đánh giá độc tính của thuốc trừ sâu endosulfan đến sinh trưởng của Daphnia magna
Authors: Nguyễn, Xuân Tòng
Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Ảnh hưởng
D. magna
Độc tính
Endosulfan
Tỷ lệ chết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61 .- Tr.21-25
Abstract: Giáp xác Daphnia magna có nhiều đặc điểm nổi bật như dễ nhận biết và dễ kiểm soát với các chất chức độc tố, phân bố rộng, sinh sản nhanh bằng hình thức trinh sản trong trong thời gian ngắn, nên nó được sử dụng trong nhiều nghiên cứu khoa học như một sinh vật mô hình chuẩn để thử nghiệm độc tính trong môi trường sinh thái thủy sinh. Nghiên cứu này nhằm đánh giá độc tính của thuốc trừ sâu endosulfan lên sinh trường của giáp xác D.magna. Thuốc trừ sâu endosulfan là hóa chất bảo vệ thực vật họ clo hữu cơ, một nhóm chất hữu cơ bền, có khả năng gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây các tác động xấu cho nội tạng và gây nguy hiểm cho con người. Nồng độ endosulfan được lựa chọn trong nghiên cứu này dao động từ 0 (mẫu đối chứng) đến 0.5 μg/l. Sau 48h phơi nhiễm, tỷ lệ chết của D. magna cao nhất đạt 97% ở nồng độ 0.5 μg/l. Giá trị LC₅₀ ghi nhận tại thời điểm 48h là 0,129 μg/l.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56544
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.