Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56560
Title: Nghiên cứu xác định chọn lọc điện hóa axit uric trên điện cực biến tính nano compozit rGO/PDA-Cu/CuNPs
Authors: Bùi, Thị Phương Thảo
Dương, Thu Hà
Đỗ, Phúc Quân
Trần, Đại Lâm
Keywords: Axit uric
Graphen oxit
Hạt nano đồng
Nước tiểu
Polydopamin
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61 .- Tr.37-42
Abstract: Điện cực than thủy tinh (GCE) biến tính graphen oxit khử (rGO), polydopamin (PDA) và hạt nano đồng (GCE/rGO/PDA-Cu/CuNPs) được chế tạo bằng phương pháp điện hóa sử dụng von-ampe vòng (CV) để xác định axit uric (UA). Đặc tính lý hóa của điện cực biến tính được đánh giá bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) và CV. Đáp ứng điện hóa von-ampe xung vi phân (DPV) của UA trên điện cực biến tính được thực hiện trong dung dịch đệm 0,1M phốt phát (pH=7) cho thấy mối quan hệ giữa cường độ dòng anốt và nồng độ UA trong khoảng tuyến tính từ 11,9 đến 393 μM. Điện cực biến tính có thể được áp dụng để xác định điện hóa UA trong các mẫu nước tiểu với độ nhạy và độ tin cậy cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56560
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.