Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56608
Title: Nghiên cứu khả năng tận dụng chất dinh dưỡng trong nước thải chăn nuôi bằng sự hập phụ của zeolit
Authors: Lê, Thị Ánh Hồng
Đỗ, Thị Liên
Nguyễn, Viết Quốc An
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Trần, Thành
Keywords: Azotobaccter
Cải xanh
Hấp phụ
Thu hồi dinh dưỡng
Zeolit
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.169-174
Abstract: Quá trình tận dụng và thu hồi dinh dưỡng từ những chất thải và ứng dụng vào nông nghiệp đang được quan tâm nhằm hạn chế sử dụng phân bón hóa học. Nghiên cứu với mục đích thu hồi và tận dụng dinh dưỡng từ nước thải chăn nuôi heo thông qua khá năng hấp phụ của zeolit và thử nghiệm thành phẩm phân hữu cơ sau quá trình hấp thụ lên cây cải xanh. Hiệu quả hấp phụ tổng nitơ, tổng phốt pho trong nước thải thông qua sự thay đổi các khối lượng zeoht, thay đổi thời gian sục khí và bổ sung chủng Azotobaccter đã được đánh giá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56608
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.