Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56620
Title: Pháp luật về kỷ luật lao động – Thực trạng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Thị Bảo Trâm
Nguyễn, Thị Kim Cương B1702208
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về kỷ luật lao động và thực trạng kỷ luật lao động tại Thành phố Cần Thơ, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về kỷ luật lao động và những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về kỷ luật lao động. Nội dung gồm 03 chương: Chương 1: Khái quát về kỷ luật lao động Chương 2: Quy định pháp luật về kỷ luật lao động Chương 3: Thực trạng áp dụng pháp luật về kỷ luật lao động tại Thành phố Cần Thơ và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về kỷ luật lao động.
Description: 42 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56620
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.