Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56721
Title: So sánh hiện trạng chất lượng nước mặt theo chỉ số WQI tại khu vực quận Cái Răng và quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Nguyễn, Phúc Duy Thanh
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Ô nhiễm môi trường nước hiện đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Tại Việt Nam, việc kiểm soát chất lượng nước đang được các cơ quan quản lý chú trọng nhiều hơn. Tuy nhiên, các tỉnh khác nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, môi trường nước mặt cũng đang bắt đầu gặp phải tình trạng đáng báo động do ô nhiễm từ nhiều nguồn chất thải khác nhau, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cũng như sự phát triển của xã hội nơi đây. Do đó, đề tài “So sánh hiện trạng chất lượng nước mặt theo chỉ số WQI tại khu vực quận Cái Răng và quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ” với mục tiêu nhằm để khảo sát và đánh giá tình trạng ô nhiêm nước hiện nay và đưa ra kết luận nhằm ngăn chặn sự suy giảm chất lượng của nguồn tài nguyên quí báu. Kết quả đề tài nghiên cứu cho thấy, chất lượng nước tại các sông, kênh và rạch tại khu vực khảo sát có chỉ sốt WQI trung bình qua các đợt đạt từ 73 – 91. Trong đó, có 14.28% (1 điểm) đạt mục đích ấp nước sinh hoạt, 71.42% (6 điểm) đạt mục đích cấp nước sinh hoạt khi có biện pháp xử lý phù hợp và 14.3% (1 điểm) đạt chất lượng nước cho mục đích tưới tiêu và tương đương, tương ứng với QCVN 08-MT:2015/BTNMT loại A2 (sử dụng với mục đích cấp nước sinh hoạt khi có biện pháp xử lý phù hợp).
Description: 106tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56721
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.