Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56740
Title: Quy định của pháp luật Việt Nam về phí bảo vệ môi trường
Authors: Ngụy, NgọcAnh
Nguyễn , Thị Linh Nhi B1702004
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài luận văn phân tích quy định về phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt và đối với khai thác khoáng sản, sau đó trình bày về kết quả đạt được và khó khăn khi thực hiện thu hai loại phí này để từ đó đưa ra một vài giải pháp để hoàn thiện pháp luật về phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản.
Description: 50tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56740
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.