Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57068
Title: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong giai đoạn mới
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Đảng Cộng Sản Việt Nam
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(366) .- Tr.57-62
Abstract: Sức mạnh của cách mạng Việt Nam là sức mạnh tổng hợp được tạo lập bởi sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, sức mạnh đó cần được phát huy một cách cao độ, có như thế đến giữa thế kỷ này, Việt Nam mới có thể trở thành một nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57068
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.