Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57355
Title: Đánh giá hiện trạng khai thác nước ngầm từ các giếng khoan cấp nước sinh hoạt tập trung cho dân cư trên địa bàn huyện Tân Hưng
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Nguyễn, Thành Minh
Đỗ, Đình Long
Lê, Thanh Lê
Keywords: Khai thác nước ngầm
Giếng khoan
Cấp nước sinh hoạt
Dân cư
Huyện Tân Hùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 23 .- Tr.27-29
Abstract: Tân Hưng là huyện vùng sâu của tỉnh Long An, là một huyện mới phát triển do đó cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, việc khai thác nguồn NDĐ thiếu quy hoạch, người dân khai thác tự phát dẫn tới nguy cơ đe dọa tài nguyên NDĐ. Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện đã xây dựng một số giếng khoan tập trung cho các cụm dân cư (3). Tuy nhiên, việc đánh giá hệ thống các giếng khoan dân dụng tập trung chưa được quan tâm chú trọng, các giếng NDĐ được phát triển thiếu quy hoạch, trữ lượng hay chất lượng phù hợp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, nghiên cứu hiện trạng khai thác nước ngầm từ các giếng khoan cấp nước sinh hoạt tập trung cho dân cư trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nhằm đưa ra hiện trạng chất lượng NDĐ trên địa bàn huyện, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân một cách có hiệu quả. Đồng thời, qua kết quả điều tra, đánh giá nắm được tinh hình khai thác sử dụng nguồn NDĐ của hộ dân trên địa bàn huyện, giúp cho công tác quản lý nhà nước được tốt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57355
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.