Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57381
Title: Đổi mới hạch toán kế toán tài sản cố định trong đơn vị sự nghiệp công lập
Authors: Phạm, Thu Huyền
Lê, Thanh Dung
Keywords: Đổi mới hạch toán kế toán
Tài sản cố định
Đơn vị sự nghiệp công lập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 10 .- Tr.65-68
Abstract: Tài sản cố định là cơ sở vật chất cần thiết, không thể thiếu cho các đơn vị sự nghiệp công lập tiến hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quy định về quản lý tài sản là nội dung quan trọng trong cơ chế quản lý tài chính hiện hành các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 14/02/2015, Chính Phủ ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP, quy định về cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Điều 17, Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định: “Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.... Ngày 21/5/2011 Quốc hội khoá XIV ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15 thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12. Ngày 7/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2018/TT - BTC, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017TT-BTC, hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30/03/2006 và Thông tư 185/2010/TT-BTC, ngày 15/11/2010. Theo đó, hạch toán kế toán tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng, có những thay đổi căn bản. Trong phạm vi bài viết, nhóm tác giả tập trung khái quát những nội dung đổi mới cơ bản về kế toán tài sản cố định theo Thông tư 107/2017TT- BTC, và đưa ra vấn đề trao đổi cần làm rõ về kế toán hao mòn, khấu hao tài sản cố định trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57381
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.